Algemene informatie

ROM vragenlijst

Er worden bij start, midden en afsluiting van de behandeling De Routine Outcome Monitoring (ROM) afgenomen voor effect meting van de behandeling. Bij het afsluiten van contracten kunnen de zorgverzekeraars en gemeentes vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. Ze krijgen van Boland Praktijk geen inhoudelijke gegevens, alleen of de vragenlijsten zijn ingevuld.

Klachtenprocedure

Bij klachten over de behandeling of bejegening hopen wij dat u dit direct bespreekt met uw behandelaar en daarna met de praktijkhouder mevrouw Boland. Mogelijk gaat het om misverstanden welke we in een gesprek samen kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt contact opnemen met de beroepsverenigingen voor vrijgevestigde psychotherapeuten, LVVP en Nederlandse Instituut van psychologen.  

    Zie voor meer informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ 

    https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ontevreden-over-uw-psycholoog/
  1. Op grond van de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
    Zie voor meer informatie eveneens https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


Privacy en meldingsplicht

Alle informatie die u geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming zullen wij geen informatie uitwisselen met derden.

Indien gewenst kunnen wij u de checklist Privacywetgeving in de (digitale) praktijk van de LVVP, welke wij hanteren, doen toekomen.

In het geval van vermoeden van huiselijke geweld en/of kindermishandeling zijn wij wettelijk verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis. Hiervoor maken wij gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.